top of page
Children Doing Headstandsפעילויות לתקופת הסגר והבידודעמותת "עדי בשבילכם" הכינו חוברת פעילויות לתקופת הסגר, הבידוד

.ושיגרה לא רגילה

,מוזמנים להיעזר ברעיונות והטיפים בנושאי פעילות גופנית, תזונה

!ריפוי בעיסוק, תקשורת ועוד

ריפוי בעיסוק

פעילות גופנית

תקשורת

תזונה

טיפים כלליים

bottom of page